5555 4444 3333 1111 2222

Chuyen Sony Ericsson va Phu kien chinh hang, Tai nghe Bluetooth chinh hang. Siemens SL45