2222 3333 1111 5555 4444

Chuyen Sony Ericsson va Phu kien chinh hang, Tai nghe Bluetooth chinh hang. Siemens SL45