1111 3333 2222 4444 5555

Chuyen Sony Ericsson va Phu kien chinh hang, Tai nghe Bluetooth chinh hang. Siemens SL45