1111 43444 3333 2222

Chuyen Sony Ericsson va Phu kien chinh hang, Tai nghe Bluetooth chinh hang. Siemens SL45